VIKTIG INFO OM VÅR

CORONA-ANPASSNING

Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i danslektionerna utan ska stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under träningsaktivitet ska man gå hem direkt. 

 

Vi har i höst lägre maxantal i danssalen för att säkerställa möjlighet till avstånd mellan deltagarna.

 

Terminen utökas från 12 till 13 lektioner.

 

Vi har även omarbetat schemat, alla lektioner kortas ner med 5 minuter så att det blir längre tid mellan varje klass, detta för att minimera folksamlingar i hallen/omklädningsrummet. Kom in då föregående grupp lämnat dansskolan.

 

Vuxna som väntar på mindre barn ska hålla avstånd till varandra, max en vuxen medföljande per barn. Vi uppmanar vuxna till äldre barn att vänta utomhus.

 

Detta gäller för dansundervisningen här:

Alla elever ska tvätta händerna innan lektion. Detta gör även alla lärare. 

 

Stanna hemma vid förkylningssymtom. 

 

Vi önskar att alla som har möjlighet kommer ombytta och klara så vi använder omklädningsrummet i minsta möjliga mån - kom till dansskolan ombytt och ha överdragskläder som du kan ta av.

 

Vi är extra noggranna med att rengöra balettstänger, dörrhandtag, kranar och andra ytor som ofta kommer i kontakt med händer. Ingen byter sin plats vid stången.

 

Vi omarbetar parövningar och alla rörelser där barnen är vana att hålla varandra i händerna.

 

Det kommer finnas en tejpad linje framför spegeln som är lärarens ”zon”.

 

Dansskolans lärare har rätt sända hem elever som uppvisar symtom på sjukdom.

 

Vi följer löpande utvecklingen och kan snabbt ta nya beslut utifrån myndighetens och regeringens rekommendationer.

Tillsammans hjälps vi åt att göra dansskolan till en så säker plats som möjligt att vara på.

IMPORTANT INFO ABOUT OUR

CORONA ADAPTATION

 

Anyone who is ill, even with mild symptoms, should not participate in the dance lessons but should stay at home until two days after recovery. If you fall ill during a training activity, you should go home immediately.

 

This autumn, we have a lower maximum number in the dance hall to ensure the possibility of distance between the participants.

 

The semester is extended from 12 to 13 lessons.

 

We have also reworked the schedule, all lessons are shortened by 5 minutes so that there is a longer time between each class, this to minimize crowds in the hall / changing room. Come in when the previous group has left the dance school.

 

Adults waiting for smaller children must keep their distance from each other, maximum one adult accompanied per child. We encourage adults of older children to wait outdoors.

 

This applies to dance lessons here:

 

All students should wash their hands before the lesson. All teachers do the same.

 

Stay home for cold symptoms.

 

We want everyone who has the opportunity to change and ready so we use the locker room as little as possible - come to the dance school changed and have coveralls that you can take off.

 

We are extra careful with cleaning ballet poles, door handles, taps and other surfaces that often come into contact with hands. No one changes their place at the bar.

 

We rework pair exercises and all movements where the children are used to holding each other's hands.

 

There will be a taped line in front of the mirror which is the teacher's "zone".

 

The dance school's teachers have the right to send home students who show symptoms of illness.

 

We follow developments continuously and can quickly make new decisions based on the authority's and the government's recommendations.

 

Together we help to make the dance school as safe a place as possible to be in.

Senast uppdaterad: 2020-10-15

Made by Malena Engström & Karin Toll webbyrå